Ahad, 29 Julai 2012

Bahasa Arab Bahasa Syurga; Satu Penelitian

Sedari kecil lagi kita biasa mendengar bahawa bahasa Arab adalah bahasa syurga. Bukan orang-orang tua kita sahaja yang menyampaikan maklumat tersebut malah ustaz-ustazah yang menerimanya daripada guru-guru mereka pun terlibat sama. Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) pun dengan mendendangkan lagu tema bagi rancangan Hayya bi al-‘Arabiyyah yang menyebutkan “bahasa Arab bahasa syurga.”

Bukanlah menjadi satu kesalahan jika kepercayaan bahasa Arab bahasa syurga dianggap telah menjadi akidah kebanyakan orang-orang Islam. Namun begitu, timbul masalah yang besar apabila fakta sejarah yang menunjukkan manusia pertama, Adam ‘alaihissalam yang berasal dari syurga tidak berbahasa Arab menafikan keabsahan pegangan tersebut. Rentetan dari situlah, orang-orang pagan menjadikan kepercayaan tersebut sebagai alat untuk menyerang Islam. Mereka menganggap kepercayaan tersebut benar-benar berasal daripada Islam dan sabit dengan nas-nas yang sahih. Jadi, bagi mereka, akidah Islam bercanggah dengan fakta sejarah sekali gus menafikan kebenaran Islam.

Bertitik tolak dari situlah perlunya sebuah kajian dilakukan berkenaan masalah ini. Selain kerana asakan daripada pihak musuh, kajian ini amat penting untuk memastikan perkara-perkara yang berbentuk akidah ini benar-benar bersumberkan wahyu. Sejak dahulu lagi, umat Islam menghadapi ancaman-ancaman dari luar dan dalam yang sedikit sebanyak telah mempengaruhi kepercayaan dan amalan mereka. Namun begitu, Tuhan telah awal-awal berjanji untuk menjaga agama yang suci ini. Maka, Dia telah membangkitkan segolongan manusia untuk menjadi tentera agama yang bertindak mempertahankan ketulenan agama dengan menggunakan senjata ilmu dan hujah.

يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين
Terjemahan: ilmu ini akan terus dibawa pada setiap zaman oleh orang-orang yang baik; mereka akan menghalang penyelewengan orang-orang yang taasub, takwilan orang-orang yang bodoh, dan helah orang-orang yang sesat.
***
Sudah menjadi kesepakatan antara Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah bahawa perkara-perkara yang berkaitan akidah memerlukan nas yang sarih dan sahih. Malah, ulama-ulama Asya’irah dan Maturidiyyah pergi jauh dari itu dengan menganggap akidah hanya dapat disabitkan dengan nas yang qath’i dari sudut dalalah dan tsubutnya. Oleh sebab itu, bagi mereka, hanya al-Quran dan sunnah yang mutawatir yang dapat diambil menjadi kepercayaan. Hadis ahad meskipun sahih tidak diterima. Walau bagaimanapun, Ahli Hadis dan al-Hanabilah berpada dengan kesahihan riwayat untuk dijadikan dalil meskipun dalam masalah iktikad.

Berdasarkan garis panduan tersebut, bahasa yang digunakan di dalam syurga paling kurang mestilah ditentukan menerusi nas yang sarih dan sahih. Nas yang lemah dalalahnya mahupun tsubutnya tertolak secara automatik. Persoalannya, adakah wujud nas yang memenuhi syarat tersebut yang dapat menyabitkan bahasa Arab sebagai bahawa syurga?

Jawapannya, tidak ada.

Memang ada hadis yang diriwayatkan dalam sesetengah kitab yang berbunyi;
أحبوا العرب لثلاث لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي
Terjemahan: cintailah Arab kerana tiga perkara; kerana aku seorang Arab, al-Quran, dan bahasa ahli syurga adalah Arab;

أبغض الكلام إلى الله تعالى الفارسية وكلام الشياطين الخوزية وكلام أهل النار البخارية وكلام أهل الجنة العربية
Terjemahan: bahasa yang paling dibenci oleh Allah taala bahasa Parsi, bahasa syaitan bahasa Khuzi, bahasa ahli neraka bahasa Bukhara, dan bahasa ahli syurga bahasa Arab.

Persoalannya, adakah dua hadis tersebut sahih sehingga boleh dijadikan hujah? Jawapannya, kedua-dua hadis tersebut tidak sahih dan tidak boleh dijadikan hujah sama sekali dalam masalah akidah.

Hadis pertama, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam al-Hakim di dalam al-Mustadrak ‘ala al-Shahihain dengan dua sanad yang kedua-duanya berpunca daripada Ibnu Juraih daripada ‘Atha’ daripada Ibnu ‘Abbas radhiyallahu’anhu. Anehnya, beliau menyahihkannya walhal ramai ulama yang telah memaudhu’kannya. Antaranya, Imam al-Dzahabi sendiri yang telah meringkaskan sambil menyemak kitab al-Mustadrak tersebut. Katanya: aku rasa hadis ini palsu.

Ibnu Abi Hatim dalam kitab ‘Ilal al-Hadits pula berkata: aku mendengar ayahku (Abu Hatim al-Razi) mengatakan: hadis ini dusta. Imam al-Syaukani dan al-Sayuthi memasukkan hadis ini ke dalam senarai hadis-hadis palsu masing-masing menerusi kitab al-Fawa’id al-Majmu’ah fi al-Ahadits al-Maudhu’ah dan al-La’ali al-Mashnu’ah fi al-Ahadits al-Maudhu’ah. Demikian juga Imam Ibnu al-Jauzi yang memasukkannya ke dalam kitab al-Maudhu’at dan Imam Ibnu ‘Arraq pula menyenaraikannya dalam kitab Tanzih al-Syari’ah al-Marfu’ah ‘an al-Ahadits al-Syani’ah al-Maudhu’ah.

Menerusi keterangan mereka, dapatlah disimpulkan bahawa hadis Ibnu ‘Abbas dengan kedua-dua jalannya dha’if jiddan. Kedha’ifannya berpusat kepada al-‘Ala bin ‘Amr, rawi daripada Yahya bin Buraid dan Yahya bin Buraid , rawi daripada Ibnu Juraih itu sendiri. Al-‘Ala bin ‘Amr muttaham bi al-kadzb manakala Yahya bin Buraid munkar al-hadits dan hadis Ibnu ‘Abbas tadi termasuk antara hadis-hadis yang diingkari ke atasnya. Walaupun telah disokong oleh riwayat Muhammad bin al-Fadhl, hadis tersebut tetap berstatus dha’if jiddan kerana Muhammad bin al-Fadhl juga muttaham bi al-kadzb sehingga riwayatnya tidak mampu menyokong riwayat-riwayat lain.

Walaupun hadis ini mempunyai sokongan lain sebagaimana yang telah disentuh oleh Imam al-Sayuthi iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Thabarani di dalam al-Mu’jam al-Ausath daripada Abu Hurairah dengan lafaz:

أنا عربي والقرآن عربي ولسان أهل الجنة عربي
Terjemahan: aku orang Arab, al-Quran dalam bahasa Arab, dan bahasa ahli syurga pun Arab;

Hadis tersebut tetap dha’if kerana beberapa rawinya yang bermasalah. Mas’adah bin Sa’d majhul al-hal , ‘Abd al-‘Aziz bin ‘Imran munkar al-hadits, manakala Syibl bin al-‘Ala pula majhul al-hal. Jadi, hadis ini dengan tiga jalannya tetap dha’if.

Hadis kedua, hadis ini diriwayatkan daripada Abu Hurairah tetapi tidak ditemui ada diriwayatkan dengan sanadnya secara lengkap dalam mana-mana kitab hadis yang muktabar seperti kutub tis’ah dan seumpamanya. Imam Ibnu Hibban menyebutkan hadis ini semasa menyebutkan biodata Isma’il bin Dawud, rawi hadis ini dalam kitab al-Majruhin lalu mengatakan: diriwayatkan daripadanya oleh Abu ‘Ishmah ‘Ashim bin ‘Abd Allah al-Balkhi. Hadis ini maudhu’, tiada asalnya daripada kata-kata Rasulullah shallahu’alaihiwasallam dan Abu Hurairah pun tidak pernah meriwayatkannya begitu juga al-Maqbiri. Ghalib al-Qaththan pun tidak menyebutnya dengan sanad ini.

Ibnu Hibban juga menuduh Isma’il bin Ziyad sebagai pereka hadis ini. Tetapi, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menolak tuduhan Ibn Hibban terhadap Isma’il bin Ziyad kerana beliau termasuk guru Imam al-Bukhari di luar Shahihnya dan mengandaikan hadis palsu ini berpunca daripada rawi-rawi di bawahnya. Imam al-Jauraqani turut memasukkan hadis ini dalam al-Abathil wa al-Manakir wa al-Masyahir; Imam al-Sayuthi pula ke dalam al-La’ali al-Mashnu’ah. Kesimpulannya, hadis ini maudhu’ di sisi ulama hadis. Begitu juga dengan Imam al-Fatani yang telah menyenaraikannya dalam kitab Tadzkirah al-Maudhu’at.

Jadi, kedua-dua hadis tadi tidak boleh dijadikan sandaran dalam masalah ini. Maka, apakah sandaran majoriti umat Islam selama ini untuk mengatakan bahawa bahasa Arab bahasa syurga? Malah, sekiranya salah satu antara dua hadis tadi menjadi sahih sekalipun, akidah tidak sabit dengan hadis ahad. Hanya hadis yang mutawatir yang boleh dijadikan hujah jika menurutkan mazhab Asya’irah dan Maturidiyyah yang didakwa sebagai mazhab majoriti umat Islam. Anehnya, mengapa majoriti umat Islam pula yang mengatakan demikian?
***
Kesimpulan yang dapat dibuat di sini, sesungguhnya bahasa yang telah, sedang, dan yang akan digunakan di dalam syurga nanti tidak ada seorang manusia yang masih hidup di atas muka bumi ini dapat mengetahuinya secara pasti kecuali orang-orang yang dikehendaki Allah. Anggapan bahasa Arab bahasa syurga tidak lebih daripada sekadar anggapan semata-mata. Ini menunjukkan ramai dalam kalangan umat Islam yang menganut Islam secara ikut-ikutan sahaja sedangkan beragama secara membuta tuli ini sunnah orang-orang kafir musyrik.

Oleh sebab itu, umat Islam perlu berusaha menyelongkar usaha-usaha yang dilakukan oleh musuh-musuh untuk mengubah Islam satu demi satu supaya agama yang sedang mereka anuti supaya Islam yang mereka imani dan amali ini benar-benar Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad shallahu’alaihiwasallam. Yang pastinya, usaha ini tidak akan dilakukan kecuali orang yang benar-benar cintakan agamanya; yang berani dan cekal. Adakah itu anda? Wallahu’alam.

من الدين كشف العيب عن كل كاذب * وعن كل بدعي أتي بالمصائب
لـولا رجال سنيون لهدمت * معاقل دين الله من كل جانب
Termasuk dalam agama membongkar keaiban setiap penipu; dan setiap ahli bid'ahyang membawa bala bencana; kalaulah bukan kerana pemuda-pemuda Ahli Sunnah pasti akan hancur; benteng-benteng agama Allah dari setiap arah.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan