Isnin, 14 Mei 2012

Membincangkan Dalil Kenajisan Arak

Termasuk dalam senarai benda-benda yang diperselisihkan kenajisannya adalah arak. Arak adalah benda-benda cair yang memabukkan. Di sisi jumhur ulama, ulama-ulama Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali, arak adalah najis. Rabi’ah guru Imam Malik, al-Laits bin Sa’d, al-Muzani murid Imam al-Syafi’i, dan segolongan ulama pula berpendapat sebaliknya.

Syaikh Wahbah al-Zuhaili menyebutkan dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh:
الخمر نجسة عند أكثر العلماء لقوله تعالى (( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان )) وقال بعض المحدثين بطهارتها. والخمر تشمل كل مسكر مائع عند الجمهور والمعتمد عند الحنفية.
Terjemahan: arak najis di sisi kebanyakan ulama berdasarkan firman Allah taala: sesungguhnya arak, judi, berhala, dan anak-anak panah (yang digunakan untuk menenung nasib) adalah kotor daripada amalan syaitan. [ayat ke-90, surah al-Ma’idah] Sebahagian ahli hadis menganggapnya sebagai suci. Arak merangkumi semua benda cair yang memabukkan di sisi jumhur dan pendapat yang muktamad di sisi ulama-ulama mazhab Hanafi.

Menerusi penerangan Syaikh Wahbah di atas, jelas menunjukkan para ulama menjadikan ayat yang ke-90 dalam Surah al-Ma’idah sebagai dalil kenajisan arak. Hujah mereka, Allah taala menyebut arak sebagai rijs iaitu benda kotor. Ertinya, arak najis.

Akan tetapi, pendalilan dengan menggunakan ayat ini tidak kuat kerana kalau dikatakan arak najis kerana Allah menyebutnya rijs, maka judi, berhala, dan anak-anak panah pun dikira najis juga kerana semua itu disebut dalam ayat yang sama. Akan tetapi, jumhur ulama menjawab, sebenarnya semua benda yang disebut itu najis kerana masing-masing adalah rijs. Tetapi, disebabkan judi itu bersifat ma’nawi dan ‘amali bukan hissi dan ‘aini, maka kenajisan judi hanya secara ma’nawi. Berhala dan anak-anak panah pula tidak dianggap najis hissi berdasarkan ijmak. Jadi, bakinya, arak kekal dengan hukum asalnya iaitu najis hissi.

Jawapan tersebut masih tidak kemas kerana menurut dilalah al-aqran, arak menurut hukum benda-benda lain yang disebut bersamanya dalam ayat. Benda-benda itu tidak najis secara hissi dan ‘aini, jadi arak pun sama. Meskipun berhala dan anak panah terkeluar daripada dinajiskan secara hissi kerana ijmak, tidak bermakna dilalah al-aqran terbatal kerana dilalah al-aqran memang menjadikan hukum aqrannya sebagai petunjuk hukumnya dan dilalah al-aqran yang paling kemas adalah dilalah al-aqran yang sabit melalui ijmak.

Walau bagaimanapun, jumhur ulama berdalilkan pula dengan firman Allah dalam ayat yang sama:
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
Mafhumnya: maka, jauhilah ia semoga kalian berjaya.

Kata mereka, Allah memerintahkan kita menjauhi semua yang disebut tadi sedangkan arak termasuk di dalamnya. Ertinya, arak bukan sahaja tidak boleh diminum malah tidak boleh juga didekati. Ertinya, arak najis.

Hujah ini tertolak sama seperti sebelumnya kerana jika arak dikira najis kerana dilarang daripada mendekatinya, maka begitu jugalah berhala dan anak panah. Tetapi, tidak ada seorang pun yang berpendapat bahawa berhala dan anak panah adalah najis.

Selain itu, jumhur ulama merujuk pula ayat ke-21, surah al-Insan sebagai dalil. Firman Allah taala:
وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا
Mafhumnya: dan Tuhan mereka memberi mereka minum minuman yang suci lagi menyucikan.
Kata mereka, ertinya arak di dunia najis kerana Allah menjadikan kesucian arak di syurga sebagai ganjaran kepada penghuni-penghuni syurga.

Tetapi, dalil ini juga tidak kuat kerana tidak dipastikan secara jelas apakah minuman yang dimaksudkan dalam ayat tersebut. Barangkali arak, barangkali juga bukan arak. Mengikut kaedah ‘apabila terdapat kebarangkalian, gugurlah pendalilan’.

Jumhur ulama juga berdalilkan dengan hadis Abu Tsa’labah al-Khusyani yang berbunyi:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برحض آنية أهل الكتاب لما قال له: إنهم يشربون فيها الخمر ويطبخون فيها لحم الخنزير.
Terjemahan: sesungguhnya Nabi shallallahu’alaihiwasallam menyuruh supaya bekas-bekas ahli kitab dibersihkan apabila dikatakan kepada baginda “sesungguhnya mereka meminum arak dan memasak daging khinzir di dalamnya.”

Dalil ini juga tidak jelas untuk digunakan dalam masalah ini kerana tidak dipastikan apakah sebab baginda mengarahkan agar bekas-bekas itu dibasuh; kerana arak atau daging khinzir? Syaikh Shalih bin ‘Ali al-Syamrani pula mempunyai jawapan lain. Katanya: dan jawapan bagi hadis Abu Tsa’labah adalah bahawa yang dimaksudkan adalah menghilangkan kesan benda-benda yang diharamkan memakannya dan tidak semestinya pengharaman itu disebabkan kenajisan.

Selain itu, pandangan kenajisan arak juga boleh dikatakan berasal daripada pendapat yang menganggap pengharaman memakan sesuatu benda adalah disebabkan kenajisannya seperti bangkai. Sebenarnya pendapat ini tidak kukuh kerana di sana terdapat benda yang diharamkan memakannya tetapi tidak najis seperti air mani dan racun. Selain itu, ‘illah keharaman sesuatu benda berbeza-beza mengikut keadaan benda itu sendiri. Arak diharamkan kerana memabukkan, bukan kerana najis.

Menerusi perbincangan dalil-dalil kenajisan arak, jelas bahawa tidak ada dalil yang kuat yang menyokong pendapat tersebut. Oleh sebab itu, arak kembali kepada hukum asalnya iaitu suci kerana setiap asal bagi setiap benda adalah suci sehingga ada dalil yang mengubahnya. Inilah pendapat yang lebih rajih berdasarkan kaedah-kaedah fiqh yang muktabar.

Di samping itu, sekiranya arak tetap dianggap sebagai najis, bermakna alkohol dan dadah juga najis kerana masing-masing mempunyai ‘illah yang sama. Bayangkan bagaimanakah kita hendak minum ubat kalau ubat itu sendiri najis kerana mengandungi alkohol atau dadah?

Mungkin ada yang akan menjawab, kita minum ubat kerana darurat, al-dharurat tubih al-mahdzhurat. Soalnya, macam mana kalau ubat itu terjatuh, tertumpah, dan terkena baju? Adakah kita perlu membasuhnya untuk menunaikan solat?!

Jika dijawab, ubat walaupun mengandungi alkohol dan dadah tidak najis kerana diharuskan memakannya apabila perlu. Baik, adakah arak jika perlu diminum atau dicampurkan dalam sesuatu adunan sebagai ubat juga menjadi tidak najis?

2 ulasan:

  1. Allah Yufta alaik.....

    Tapi mana keputusannya?

    Adakah arak itu najis atau tidak?

    BalasPadam